MALATYA BATTALGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK HAKKINDA

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK HAKKINDA

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIBATTALGAZİİLÇEMİLLİEĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN

GÖREVLENDİRME   ESASLARI

 

  

A)   İLGİLİMEVZUAT:

 

a)        657SayılıDevletMemurlarıKanunu'nun48ve176.Maddeleri,

 

b)        5442SayılıİlİdaresiKanunu,

 

c)        MEBYöneticiveÖğretmenlerininDersveEkDersSaatlerine ilişkinKarar,ç)   TalimveTerbiyeKurulu'nun20.02.2014tarihlive9 SayılıKurulKararı,

d)        MilliEğitimBakanlığıNormKadroYönetmeliği,

 e)        MEBOkulÖncesiEğitimiGenelMüdürlüğünün29.03.2011tarihve1985sayılı2011/43No'luGenelgesi,

  

 

B)   GENELAÇIKLAMALAR:

 

1.      Bukılavuz2023-2024öğretimyılındadersücretikarşılığıücretliöğretmenlikiçinbaşvuruveyerleştirmelereilişkinesasveusulleribelirlemekamacıileoluşturulmuştur.

2.      Üniversitelerinöğretmenlikmesleğiileilgililisansprogramlarındanmezunolanlarınbaşvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarındaönlisansprogramlardanmezunolanlarınbaşvurularıkabuledilecektir.

3.      Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalarayönelikaçıklamalarİlçeMilliEğitimMüdürlüğümüzWebinternetadresindenyayınlanacaktır.

4.      2023-2024eğitim-öğretimyılıücretliöğretmenlikgörevlendirmesibaşvuruonaysürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamadaİlçe MilliEğitimMüdürlüğümüzyetkilidir.

 

MEBYöneticiveÖğretmenlerininDersveEkDersSaatlerineilişkinKarar'ın9.Maddesinde;"(1)ÖğretmensayısınınyetersizolmasıhâlindeYükseköğrenimliolmakkoşuluyla; bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıföğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, Resmîgörevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim veyaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindehaftada 30saate,kadarekders göreviverilebilir."denilmektedir.

 

EğitimÖğretimsürecininaksamaması,hiçbiröğrencimizineğitimhakkındanyoksunkalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda,Milli Eğitim BakanlığıNorm Kadro Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Dersve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlaragöredersücretikarşılığı(ücretli)öğretmengörevlendirmeleriyapılacaktır.Buna göre;

 

 

 

1)       Ders Ücreti Karşılığı (Ücretli) öğretmenliğe Üniversitelerin lisans veya yüksek lisansprogramlarımezunlarıbaşvuruyapabileceklerdir.İhtiyacınLisansmezunlarıncakarşılanamaması halinde;Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile DinKültürüveAhlakBilgisi(İlahiyatÖnLisans)branşlarındaiseayrıcaönlisansprogramlarındanmezunolanlarda başvuruyapabileceklerdir.

 

2)       Başvurulare-devletsistemiüzerindenyapılacaktır.Komisyontarafındanyapılangörevlendirmelerbaşvuranadaylarailetişimaraçlarıilebildirilecek,adaylardailgilievraklar24 saatiçindeİlçe MilliEğitimMüdürlüğüneeldenteslimedileceklerdir.

 

3)       KPSSP121-KPSSP10-KPSSP93sınavpuanıesasalınarak yapılacaktır.

 

4)       İhtiyacabinaenücretliöğretmengörevlendirmeleri2023-2024eğitim-öğretimyılı   süresincebelirtilenesaslarabağlıolarakdevamedecektir.

 

5)       Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitimöğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgiliEğitimÖğretimyılında birdaha görevlendirmeyapılmayacaktır.

 

C)     DERSÜCRETİKARŞILIĞI(ÜCRETLİ)ÖĞRETMENOLARAKGÖRELENDİRİLECEKLERDEARANACAKGENELŞARTLAR:

 

1)        TürkiyeCumhuriyetiveyaKuzeyKıbrısTürkCumhuriyetivatandaşıolmak

 

2)        Kamuhaklarındanmahrumbulunmamak.

 

3)       Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı biryıl veya dahafazla süreyle hapis cezasınaya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklamaveyakaçakçılıksuçlarındanmahkûmolmamak.

 

4)        Sağlıkdurumununöğretmenlikgöreviniyapmasınaengelolmamak.

 

5)        Erkek adaylariçin askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerliktenmuafyadaaskerliğiteciledilmişolmak.

 

6)       Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğrenimininyurtiçindekiyükseköğretimkurumlarınaveyaprogramlarınadenkliğiyapılmışolmak

 

D)DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI  (ÜCRETLİ)          ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

 

1)             DersÜcretiKarşılığında(Ücretli)Öğretmengörevlendirmeleri;

 

KPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında,alanlarıbazındaki KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. KPSS sınav puanı olmayanlarıngörevlendirmeleriKPSSpuanıolanlardansonrabaşvuruönceliğinegöreyapılacaktır.

 

2)              SınıfÖğretmenliğiiçinönceliksırası:

 

a)       Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121puanüstünlüğünegöreönceliklealınacaktır.

 

b)       EğitimFakültesimezunlarındansınıföğretmenliğisertifikasıolanlarkendiaralarındaKPSS-121puanüstünlüğünegöreikinciöncelikliolarakalınacaklardır.

 

c)      Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesimezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarındaKPSS-10 puan üstünlüğünegöreüçüncüöncelikliolarakalınacaklardır.

 

d)      FenEdebiyatFakültesimezunlarındanformasyonuolmayanlar

 

e)      DiğerFakülte mezunlarışeklindekisırayagörevlendirme yapılacaktır.

  

3)              BranşÖğretmenliğiiçinönceliksırası:

 

a)      Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve FenEdebiyatFakültelerinin ilgilibölümmezunlarından formasyonu olanlar.

 

b)      FenEdebiyatFakültesinin ilgilibölümmezunları(formasyonsuz)

 

c)      DiğerFakültemezunlarısırasınauygunolarakgörevlendirmeleryapılacaktır.

 

4)    OkulÖncesiöğretmenliğiiçinönceliksırası:

 

a)        Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkileden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretimFakültesidahil),yükseklisans/lisansbelgesi/diplomasıolanlar.

 

b)       Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları sıralamasına uygun olaraklisansmezunlarıiçinKPSSP121,önlisansmezunlarıiçinKPSSP93puanüstünlüğe göre görevlendirmeleryapılacaktır.

 

 

                29/08/2023

 

 

BattalgaziİlçeMilliEğitimMüdürlüğü

 

Önemli:

 

Ø  Edevletbaşvurusunuyapmayanlarıngörevlendirmeleriyapılmayacaktır.

Ø  Görevlendirme tebliğibaşvurusahibininceptelefonunaya da e-mail adresineyapılacağından cep telefonu numarasının ve e-mail adresinin doğru yazılması vemesajlarınkontroledilmesigerekmektedir.

 

 

İstenenEvraklar;

 

-GörevTalepDilekçesi

-DiplomafotokopisiveyaE-devletMezunBelgesi(Yurtdışıokulmezunlarındandenklikbelgesi)

-Formasyonbelgesifotokopisi(varsa)

-Nüfus Cüzdanfotokopisi

-AdliSicilKaydı(E-devlet)

-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

 -                KPSSSınavSonuçBelgesi

-Tek Tabip Sağlık Raporu

İskender Mahallesi Turgut Temelli Cad. No 92 /1, 44060 Battalgazi/Malatya - (0422) 841 29 11 841 33 20 841 33 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.